Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2-2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104525135

BG321, Свищовска професионална гимназия Алеко Константинов, ул. Искър 19, За: инж. Веска Николова, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60812, E-mail: lps_svishtov@abv.bg, Факс: 0631 60816

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pglps-svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pglps-svishtov.com/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

123635 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на строително-монтажни работи за енергоспестяващи мерки на сградата на Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов” гр. Свищов

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи


Срок за получаване на офертите

16/12/2019 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://pglps-svishtov.com/profil-na-kupuvacha

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2019  (дд/мм/гггг)