Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РПД19-ДИ05-330-[1]

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530

BG411, Столична община - район „Подуяне“, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51, За: Станислава Стоянова, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

12587 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на улично осветление на ул. „Филип Тотю“ от ул. „Макгахан“ до ул. „Острово“ и ул. „Ген. Липранди“ от ул. „Н.Войновски“ до ул. „В.Петлешков“ на територията на СО – район „Подуяне“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

13/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на 16/12/2019 г., в 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: гр. София, ул. Плакалница № 51, зала 321. Пълните изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в обявата и приложенията към нея.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2019  (дд/мм/гггг)