Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Деловодство - ст. 335, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаментно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50320000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри


Срок за получаване на офертите

13/12/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок на валидност на офертите - 90 к.дни от крайния срок за подаване. Получените оферти се отварят на публично заседание от Комисия назначена от Ректора, на 16.12.2019 г. - 10,00 ч., в ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град. Всички документи в настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191202IYGZ2531846

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2019  (дд/мм/гггг)