Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-439

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет 1317 - Деловодство, За: Донка Симеонова – юрисконсулт, отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/293.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

23253.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София, гр. София. Обособена позиция 2: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на отдел „Автомобилен транспорт“ към ТУ-София“, гр. София. Обособена позиция 3: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на малки предприятия „МОД – МАН“ към ТУ-София, гр. София. Обособена позиция 4: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на Технологично училище „Електронни системи” (ТУЕС) към ТУ-София, гр. София. Обособена позиция 5: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на Факултет и Колеж – Сливен, гр. Сливен. Обособена позиция 6: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на УСОБ - Семково, к.к. Семково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72400000

Описание:

Интернет услуги


Срок за получаване на офертите

13/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 16.12.2019 г. в 14:00 часа в гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, Технически университет – София, учебен блок № 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2019  (дд/мм/гггг)