Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-BIO2CARE-11-04-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101157692

BG413, Дирекция Национален парк Рила, кв. Вароша, ул. Бистрица № 12 В, За: Мариана Вантова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail: office@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rilanationalpark.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rilanationalpark.bg/bg/pages/read/t:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40706.47 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Разработване и внедряване в експлоатация на “Специализирано интернет и мобилно приложение за промотиране на еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на защитените територии по трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72212220, 72420000, 72212771

Описание:

Услуги по разработване на софтуер за управление на Интернет и интранет
Услуги по интернет разработка
Услуги по разработване на обслужващ софтуер с общо предназначение


Срок за получаване на офертите

17/12/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Наименование на проекта: "Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост", акроним: BIO2CARE /Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability– BIO2CARE“/, одобрен под № 1890. Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 /INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME GREECE – BULGARIA 2014 – 2020/, Втора покана; Приоритетна ос 2: Устойчива и приспособяваща се към промените в околната среда трансгранична зона; Тематична цел 6 "Опазване и защита на околната среда и насърчаване ефективно използване на ресурсите"; Инвестиционен приоритет 6d: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури; Специфична цел: да се подобри ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие. Договор за субсидия: № B2.6d.08/20.10.2017 г. Европейско финансиране: 85%, Национално съфинансиране: 15%, Партньори в проекта: Водещ партньор: Тракийски университет "Демокрит", Департамент по производствени и инженерни науки, Р Гърция; Община Нестос, Р Гърция; Център за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция, Р Гърция; Национална конфедерация на хората със специфични нужди, Р Гърция; Регионална инспекция по околна среда и водите, Благоевград, Р България; Дирекция „Национален парк Рила“, Благоевград, Р България; Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Р България; Пирински туристически форум, Р България. Обща стойност на проекта: 1 075061,60 евро. Стойност на проекта за Д „НП Рила“: 201 611,50 евро (или 394 311,77 лева с ДДС, от които 335 164,99 лева от програмата /ЕФРР/ и 59 146,78 лева национално съфинансиране от МРРБ).

Друга информация

Участниците, следва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП, и на Възложителя. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Указанията за участие, технически спецификации, образци на документи и проект на договор са достъпни на интернет страницата на Възложителя към обявата, в раздел „Профил на купувача“ на следния линк: http://rilanationalpark.bg/bg/pages/read/t:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/c:%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-15042016-%D0%B3-%D0%B8-%D0%BF%D0%B2%D0%B4/s:%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 Линк към електронната преписка на обществената поръчка: https://bit.ly/2Yd67oc

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2019  (дд/мм/гггг)