Версия за печат

BG-Трън

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-05-485

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386790

BG414, Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 0777 87315

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tran.bg/site/page.php?27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40820 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” - услуги за Ранна интервенция на уврежданията в община Трън” чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Предвидените услуги по проекта са: Предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията"; Предоставяне на услугите "Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители."; Предоставяне на услугата "Здравна детска консултация и превенция на заболяванията"; Предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85000000

Описание:

Услуги на здравеопазването и социалните дейности


Срок за получаване на офертите

09/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени по проект „Ранна интервенция на уврежданията“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на община Трън по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:30 часа на 10.12.2019г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация. На публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2019  (дд/мм/гггг)