BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-131493

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Веселина Тодорова, тел. 0291451548, България 1000, София, Тел.: 00359 0291451978, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 00359 029508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_10_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40560 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS (или еквивалент) за 2020 - 2021 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48812000

Описание:

Системи за информация във финансовата област


Срок за получаване на офертите

12/12/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На отстраняване от участие в обществената поръчка подлежи участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, чл. 107, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, обстоятелство по чл. 3, т. 8, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия закон и/или обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество . Важно!!! В чл. 192, ал. 3 от ЗОП и чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП е посочена формата на удостоверяване на липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор от участниците, а именно декларации по образец на Възложителя, неразделна част от документацията за обществената поръчка. При подаване на оферта участникът следва да представи декларации по образец, а не електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Съгласно чл. 96а, ал. 3 от ППЗОП с подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и проекта на договор. Датата на заседанието по отваряне на оферите е 13.12.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Българската народна банка, гр. София, пл. "Княз Александър I" №1. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/12/2019  (дд/мм/гггг)