Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176031070

BG332, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ, Св. св. Кирил и Методий №57, За: Д-р Светла Ангелова Димитрова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 588614, E-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg, Факс: 058 600692

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rzi-dobrich.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rzi-dobrich.org/17-профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

31740 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

за „Доставка на стоки за нуждите на Регионална здравна инспекция - Добрич /РЗИ-Добрич/" в четири обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка на 5 бр. компютърни конфигурации с технически параметри съгласно Приложение №2 на прогнозна обща стойност 7000 лв. без ДДС или 8400 лв. с ДДС при единична цена от 1400 лв. без ДДС или 1680 лв. с ДДС Обособена позиция №2 – Доставка на 7 бр. компютърни конфигурации с технически параметри съгласно Приложение №3 на прогнозна обща стойност 7700 лв. без ДДС или 9240 лв. с ДДС при единична цена от 1100 лв. без ДДС или 1320 лв. с ДДС Обособена позиция №3 – Доставка на 1 бр. сървър с технически параметри съгласно Приложение №1 с прогнозна стойност 7750 лв. без ДДС или 9300лв. с ДДС Обособена позиция №4 – Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери с технически параметри съгласно Приложение №4 с прогнозна обща стойност 4000 лв. без ДДС или 4800 лв. с ДДС при единична цена от 2000 лв. без ДДС или 2400 с ДДС. Всеки участник може да участва както само за една отделна обособена позиция, така и по всиччки обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

13/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/12/2019  (дд/мм/гггг)