Версия за печат

BG-с. Антимово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЗ-1336

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 202623635

BG311, Дунав мост Видин - Калафат АД, ж.к. Местност Гриндури, ул. 96 № 4, За: Елисавета Антонова, България 3776, с. Антимово, Тел.: 094 988180, E-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg, Факс: 094 988180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Дунав мост Видин-Калафат” АД през 2020 г.”;предоставяне на услуги, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, конкретно: отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на ”Дунав мост Видин-Калафат”АД при условията на настоящия договор и изискванията на Наредба №7 от 09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор;Предлаганите ваучери трябва да бъдат с номинал 5 лева. Предоставянето на ваучерите за храна ще се извършва периодично след направена заявка от Възложителя по пощата или по електронен адрес. Заявката съдържа следните данни: Общ брой на ваучерите, в т.ч. конкретизиран брой на съответната номинална стойност; Обща стойност на заявените ваучери по номинална стойност; От Изпълнителя се изисква ваучерите да бъдат окомплектовани и доставени в индивидуални пликове (книжки), чийто брой се определя от индивидуалните заявки на Възложителя. Количествата на необходимите номинали и брой ваучери за храна ще бъдат заявявани чрез писмена заявка от Възложителя до Изпълнителя, като последният не може да налага ограничения в броя и честотата на заявките на Възложителя за годината.Заплащането на номиналната стойност на заявените количества ваучери за храна и на възнаграждението за отпечатването и доставката на ваучерите ще се извършва по банков път, с превод по банкова сметка на Изпълнителя, след издаване на проформа - фактура и при потвърдена заявка от страна на Изпълнителя. Предлаганата цена за отпечатване и предоставяне на ваучерите за храна на адреса на Възложителя следва да бъде окончателна за целия срок на договора, независимо от броя на заявките и номиналната стойност на поръчаните за отпечатване и предоставяне ваучери. Предложената цена включва всички разходи за отпечатване и предоставяне на ваучерите. Предоставянето на хранителни продукти срещу представените от ползвателите ваучери за храна става в търговските обекти, посочени от Изпълнителя, с които той има сключени договори. Крайната стойност на поръчката се формира на база единичните цени от приетото ценово предложение и действително поръчаните и отпечатани ваучери за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Общият брой на ваучерите по номинална стойност на купюрите за срок от 12 месеца е:10 944 бр. по 5.00 лв. всеки купюр. Прогнозният брой работници и служители, на които ще се предоставят ваучери е около 76 броя. Прогнозният брой ваучери за срока на изпълнение на поръчката възлиза на около 10 944 бр. броя. Този брой е ориентировъчен и не обвързва по никакъв начин Възложителя. Възложителят не се ангажира с достигането на посочения брой ваучери до края на 2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

12/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до 17.00 часа на датата, посочена за последен ден от срока за получаване на оферти, посочена в обявата към настоящата обществена поръчка на адрес: административната сграда на ”Дунав мост Видин-Калафат”АД в гр. Видин с адрес: гр. Видин, 3700, ул. „Цар Симеон Велики” №1, ет. 2. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.Участникът, избран за изпълнител на настоящата ОП предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на настоящата ОП в една от следните форми: /парична/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността за изпълнение на задълженията по договора. Паричната/банковата гаранция/застраховката ще се представи преди подписване на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/12/2019  (дд/мм/гггг)