Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-35

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Проф. д.н. Васил Марков; Доц. Светлана Христова; Павлина Шейтанска, България 2700, Благоевград, Тел.: 0882 998706; 0888 330234; 0894 426037, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.swu.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.swu.bg/offers.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

9544.75 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване, разпространение и доставка на монографии и други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти", по три обособени позиции: № 1. „Отпечатване и доставка на научна монография с албумна част: Между греха и наказанието. Дидактически теми от българската християнска монументална живопис по Проект „КИННПОР“; № 2. „Издаване и разпространяване на български и на английски език на колективната монография „Големите предизвикателства пред малкия град: културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие“ като книжно тяло и в дигитален формат на територията на целия свят по Проект № КП-06-МНФ/11 от 14.12.2018 г. “Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчво развитие на малките и средни градове: Европейската перспектива““ и № 3. „Изработване и доставка на дипляни (leaflets) и брошури по Проект: „Насърчаване и повишаване мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ (PROMO - YMC(H)A)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79970000, 22150000

Описание:

Други услуги, свързани с издателската дейност
Брошури


Срок за получаване на офертите

10/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Обществената поръчка в частта по обособена позиция № 3 е с финансиране по проект „Насърчаване и повишаване мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ (PROMO - YMC(H)A)“, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 11.12.2019 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/11/2019  (дд/мм/гггг)