Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3СВ - 9016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Валери Василев, България 1606, София, Тел.: 02 9223408, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на работна станция за обработка на геопространствена информация”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30232000, 48326100

Описание:

Периферни устройства
Система за цифрова картография


Срок за получаване на офертите

02/12/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за получаване на оферти е удължен на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП във връзка с това, че в първоначално обявения срок са получени по - малко от три оферти. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 03.12.2019 г./Час: 11:00 Място на отваряне на офертите: бул. Ген. Тотлебен №34, 1606 София Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в поръчката да присъстват на заседанието на комисията при отваряне на офертите, следва до 12:00 часа на 02.12.2019 г. да представите на факс 02 9223413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/11/2019  (дд/мм/гггг)