Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

33-00-588

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

BG411, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов 2, За: Радостина Илиева, България 1000, София, Тел.: 00359 29482561, E-mail: Radostina.Ilieva@mfa.bg, Факс: 00359 28704438

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mfa.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mfa.bg/bg/zop/byoffer/7252.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет и описание на обществената поръчка:„Доставка и монтаж на LED осветителни тела за общите части на сградата“ Видове материали и дейности : Доставка и монтаж на осветителни тела и доставка на крушки и пури.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31520000, 31531000

Описание:

Лампи и осветителни уреди
Осветителни крушки


Срок за получаване на офертите

09/12/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на LED осветителни тела за общите части на сградата“.В техническата спецификация на поръчката са описани видовете артикули, които трябва да бъдат монтирани и доставени. Участникът следва да e изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка, с предмет и обем, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка. Под „доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира: „Доставка и монтаж на LED осветителни тела или еквивалент“ . За удостоверяване на това изискване, участникът представя Списък на доставките, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка. При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя списък на доставките, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на обема, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението им.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/11/2019  (дд/мм/гггг)