Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

BG333, Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800509, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 810004

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.oncocenter.org/site/category/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

21958 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Доставка, монтаж, изготвяне на проект – лъчезащита и пускане в експлоатация на Мобилен рентгенов апарат, тип Кугел, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Приложение 1

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия


Срок за получаване на офертите

28/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП е публикувана на интернет страницана на АОП, както и на профила на купувача на КОЦ-Шумен ЕООД в раздел Информация за обява. Офертите се подават в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на КОЦ-Шумен ЕООД -4 етаж. Офертите ще бъдат отворени на 02.12.2019 г. от 10.00часа в заседателна зала, ет.4 на „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД гр.Шумен ул.Васил Априлов №63

Дата на изпращане на настоящата информация

25/11/2019  (дд/мм/гггг)