Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-67

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831604711

BG411, Национален център за информация и документация, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А, За: Димитър Евтимов - главен специалист, дирекция АФСДУС, България 1125, София, Тел.: 02 8173829, E-mail: d.evtimov@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nacid.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nacid.bg/bg/procurement/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58330 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за нуждите на Националния център за информация и документация”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

06/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер. Място за получаване: гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, деловодството на НАЦИД. Отварянето на офертите ще се състои 09.12.2019 г. от 13.00 часа в гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, стая № 204). Възложителят кани Участниците да присъстват на отварянето на пликовете за участие в процедурата на 26.11.2019 год.от 13:00 часа в централния офис на Възложителя на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, зала №208.Отварянето на офертите ще се осъществи в публично заседание на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/11/2019  (дд/мм/гггг)