Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000053273

BG341, Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Тодорка Георгиева Кавръкова, България 8018, Бургас, Тел.: 056 879071, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dmsgd-bs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dmsgd-bs.com/blog/soo-001-25-11-2019g-s-predmet/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, съгласно приложена техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

05/12/2019 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно публикуваните в профила на купувача обява и документация за участие в обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/11/2019  (дд/мм/гггг)