Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПИ-015

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091511

BG421, Окръжна прокуратура Пловдив, пл. Съединение № 3, За: Спаска Димитрова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 600480, E-mail: okrprok@plv.prb.bg, Факс: 032 638236

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.prb.bg/opplovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/opplovdiv/obshestveni-porchki/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

11/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизането в сила на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка т.е. от 00,00 часа на датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор (ЕСО) на първия регистриран график за доставка, но не по – рано от приключване действието на съществуващия договор за доставка. Общото прогнозно количество за доставка на електрическа енергия ниско напрежение за срока на действие на договора е 360 МВтч. Количеството за доставка на електрическа енергия ниско напрежение е прогнозно и не обвързва Възложителя да го потреби. За срока на договора Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост. Офертите се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по §1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Съдържание на офертата: 1.Декларация за лично състояние и критерии за подбор; 2.Представяне на участника; 3.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 4.Техническо предложение, съдържащо: а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя ; б) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката. 5.Ценовото предложение. 6.Опис на представените документи. Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, в срок до 11.12.2019г. включително, в служба „Регистратура, деловодство и архив“- гр.Пловдив, пл.“Съединение"№ 3 ет.6, стая 618.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/11/2019  (дд/мм/гггг)