Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

45-15-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121805755

BG411, Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, ул. Дякон Игнатий, №9, За: Георги Христов, България 1000, София, Тел.: 02 9371095, E-mail: caa@caa.bg, Факс: 02980 5337

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.caa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.caa.bg/bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване на 2 броя нови, неупотребявани леки автомобили

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

02/12/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в гр. София, ГД”ГВА”, ул. “Дякон Игнатий“ № 9, ет. 4, зала 405, на 3.12.2019 г. от 09:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/11/2019  (дд/мм/гггг)