Версия за печат

BG-Рудозем

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-2019-0011

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/proektirane-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-i-izpalnenie-na-smr-pri-oblagorodyavane-na-centralna-cha-316.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

155000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с.Елховец”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71000000, 71310000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Консултантски инженерни и строителни услуги
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

03/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.12.2019 г. в 10:30 часа, в сградата на Община Рудозем, бул. България № 15, Заседателна зала, ет. 3 .При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/11/2019  (дд/мм/гггг)