BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

РД-11-466

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, За: Ралица Калинова, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: rkalinova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mh.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/obyavi-po-chl-20-al-3-ot-zop/zakupuvane-na-ofis-tehnika-za-nuzhdite-na-minister/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69790.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Закупуване на офис техника за нуждите на Министерството на здравеопазването.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30191000

Описание:

Офис оборудване, без мебелировка


Срок за получаване на офертите

02/12/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Посочената в Раздел II обща прогнозна стойност на поръчката, представлява максималния разполагаем ресурс на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 03.12.2019 г. Час: 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2019  (дд/мм/гггг)