Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД08-4270

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул.Трети март № 6, За: Розалия Пенчева - спациалист стопанска дейност, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/167-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

67000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по шест обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти


Срок за получаване на офертите

03/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 04.12.2019 г. от 10:30 часа в административната сграда на дружеството в град Габрово, бул."Трети март" № 6.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2019  (дд/мм/гггг)