Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3СВ - 9120

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.16 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Резервни части за комуникационна техника

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32352100

Описание:

Части за радарно и радиооборудване


Срок за получаване на офертите

02/12/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2019  (дд/мм/гггг)