BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

BG333, Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800509, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 810004

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.oncocenter.org/site/category/%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

15146.31 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация – Приложение 1”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15840000, 15821100, 15332310, 15980000, 15860000

Описание:

Какао; шоколадови и захарни изделия
Сухари и подобни препечени продукти
Ядки, печени или осолени
Минерални води и безалкохолни напитки
Кафе, чай и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

22/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозната стойност на поръчката, е в размер на 10 097,54 лева. без включен ДДС за 12/дванадесет / месеца, с включената опция до 15 146,31 лв. без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на захарни и шоколадови изделия, съдържаща 19 номенклатури – 799,09 лева без включен ДДС за 12/дванадесет / месеца, с включената опция до 1 198,64 лв. без ДДС Обособена позиция №2 – Доставка на зърнени храни , съдържаща 6 номенклатури – 420,48 лева без включен ДДС за 12/дванадесет / месеца, с включената опция до 630,72 лв. без ДДС. Обособена позиция №3 - Доставка на ядки, съдържаща 2 номенклатури - 940,30 лева без включен ДДС за 12/дванадесет / месеца, с включената опция до 1410,45 лв. без ДДС Обособена позиция № 4 - Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода, съдържаща 14 номенклатури- 438,76 лева без включен ДДС за 12/дванадесет / месеца, с включената опция до 658,14 лв. без ДДС. Обособена позиция № 5 - Доставка на кафе, чай, какао, мляко и др., съдържаща 12 номенклатури - 7 498,91 лева без включен ДДС за 12/дванадесет / месеца, с включената опция до 11 248,36 лв. без ДДС. Възложителят, предвижда увеличаване на срока на договора, като опция, но не с по вече от 6/шест/месеца, респективно стойността на всички обособени позиции, би се увеличила до 15 146,31 лв. без ДДС. ВАЖНО!!! Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Доставките ще се извършват с предварителна заявка от страна на Възложителя. Възложителят си запазва правото: • да намаля и/или увеличава количествата, според необходимостта си, в рамките на средствата по договора; • да не поръчва част от изброения асортимент в техническите спецификации от настоящата документация. Участниците да бъдат в състояние да доставят конкретните заявени количества хранителни продукти за съответните крайни потребители. Транспортните разходи са за сметка на изпълнителя. Остатъчния срок на годност на хранителните продукти, да бъде не по-кратък от 70% от срока на годност на конкретния продукт. Офертите ще бъдат отворени на 25.11.2019 г. - 11,00 часа в Заседателна зала на Коц Шумен ЕООД

Дата на изпращане на настоящата информация

19/11/2019  (дд/мм/гггг)