Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-116-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Калоян Стаматов, България 1797, гр. София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/sabirane-na-oferti-s-obyava-2019/integrirane.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Интегриране на информационната система на БИМ за предоставяне на електронни услуги към системата за еАвтентикация“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72222300

Описание:

Услуги, свързани с информационни технологии


Срок за получаване на офертите

28/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Основната цел на поръчката е да се осигури електронна идентификация на физически и юридически лица със средства за електронна идентификация /еИД/, издадени от доставчици на идентификация на държави членки (ДЧ) на ЕС при заявяване на електронни административни услуги в ИИС на БИМ. Срок за изпълнение на поръчката: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на предоставяне на достъп до ИИС БИМ. Пълната документация относно избора на изпълнител по настоящата обществена поръчка е налична на интернет страницата на Българския институт по метрология, в раздел "профил на купувача": https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/sabirane-na-oferti-s-obyava-2019/integrirane

Дата на изпращане на настоящата информация

18/11/2019  (дд/мм/гггг)