Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-24

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2019-OB-24-Predostavyane-na-uslugi-po-zhivotozastrahovane-na-rabotnitzite-i-sluzhitelite-na-ViK-EOOD-Plovdiv-po-pozitzii.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”; Б) Доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи. Всеки участник може да участва за целия обем на поръчката, или за всяка от обособените позиции поотделно. Срокът на застрахователните полици, за всички застрахователни рискове, е от 00,00 часа на 01.01.2020 г. до 24,00 часа на 31.12.2020 г. Възложителят ще заплаща услугата на 4 (четири) вноски, в левове, по банков път, в срок до 3 (три) дни след датата посочена за падеж. Възложителят си запазва правото да изплати еднократно застрахователната премия по който и да е от застрахователните рискове като се възползва от предложеният от Изпълнителя бонус. Изискванията за изпълнение предмета на поръчката са описани в приложената към обявата Техническа спецификация. Посочените прогнозни стойности не са ограничителни

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66511000

Описание:

Животозастраховане


Срок за получаване на офертите

25/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача,категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2019  (дд/мм/гггг)