Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000803534

BG344, ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА - ГР. СТАРА ЗАГОРА, ул. Цар Иван Шишман № 76, За: Еленка Господинова Иванова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 623818, E-mail: pusz@abv.bg, Факс: 0417 82437

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pulksz.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pulksz.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33332.7 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа – гр. Стара Загора чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“; - обособена позиция № 1: „Доставка на специализирани уреди, техника, устройства, пособия, дидактически материали, консумативи и други за специализирани кабинети: Класна стая Монтесори, Сензорна зала, Кабинет на психолога, Логопедичен кабинет, Кабинет за арттерапия на ЦСОП – гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2: „Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, пособия и други за специализиран Кабинет за рехабилитация и кинезитерапия на ЦСОП – гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 3: „Доставка на специализирани устройства, софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и други за специализиран Логопедичен кабинет на ЦСОП – гр. Стара Загора“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192700, 37524100, 37820000, 37440000, 30230000, 48510000

Описание:

Книжарски стоки
Образователни игри
Принадлежности за художествено творчество
Фитнес екипировка
Компютърно оборудване
Софтуерни пакети за комуникация


Срок за получаване на офертите

25/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2019  (дд/мм/гггг)