Версия за печат

BG-Ботевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1941

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760073

BG412, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ ТП ДГС/ БОТВГРАД към Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Лазаринка Лютова, Ива Томовска, България 2140, Ботевград, Тел.: 0877 172336, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0723 6003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191112uvVR11996594.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 12 месеца" по реда на Глава XXVI от ЗОП. Технически параметри на поръчката, като прогнозни артикули и мерни единици са посочени в техническата спецификация от документацията

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15510000, 15831000, 15831200, 15831600, 15840000, 15842000, 15842200, 15842300, 15842310, 15850000, 15860000, 15861000, 15861100, 15863000, 15890000, 15980000, 15981000, 15981100, 15981200, 15982000

Описание:

Мляко и сметана
Захар
Бяла захар
Мед (за ядене)
Какао; шоколадови и захарни изделия
Шоколадови и захарни изделия
Шоколадови изделия
Сладкарски и захарни изделия
Бонбони
Тестени изделия
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Кафе
Печено кафе
Чай
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Минерални води и безалкохолни напитки
Минерална вода
Негазирана минерална вода
Газирана минерална вода
Безалкохолни напитки


Срок за получаване на офертите

25/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на оферти ще се извърши на 26.11.2019г. в 10:00ч. в административната сграда на ТП ДГС Ботевград, намираща се в гр. Ботевград, бул. "Цар Освободител" 26. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците или техническата спецификация.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/11/2019  (дд/мм/гггг)