Версия за печат

BG-Несебър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3592

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540172

BG341, Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен, ул.Дюни 21, За: Милен Матев Трендафилов, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 43383, E-mail: dlsnesebur@uidp-sliven.com, Факс: 0554 42669

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsnesebur.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3592.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1025 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча по задание за нуждите на „ЮИДП” ДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Несебър” и в съответствие с техническата спецификация”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

25/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Офертите ще бъдат получавани, разглеждани и оценявани от назначена със заповед на Възложителя комисия. Комисията ще разглежда и оценява офертите на 26.11.2019 год. в 10:00 часа. Заседанието на комисията ще се проведе в сградата на ТП „ДЛС Несебър”.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/11/2019  (дд/мм/гггг)