BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, ст. 335 - Деловодство, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“. Настоящата поръчка е обособена в две отделни позиции: - обособена позиция № 1 „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS/LTE заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, SMS, MMS, Internet и други услуги, организирани в една корпоративна група“, - обособена позиция № 2 „Предоставяне на фиксирани телефонни връзки с предоставяне на фиксирани гласови услуги заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, в мрежата на избрания изпълнител за географски номера, използвани от Възложителя“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


Срок за получаване на офертите

21/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок на валиднос на офертите - 90 к.дни от крайния срок за подаване. Получените оферти се отварят на публично заседание от комисия назначена от Ректора, в ст. 340 -3 ет., Ректорат, Тракийски унивреситет, Студентски град на 22.11.2019 г. - 09,00 ч. Всички документи към настоящата поръчка с епубликуват в официалната иннтернет страница на Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191111Ghiq2516480

Дата на изпращане на настоящата информация

11/11/2019  (дд/мм/гггг)