BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2019-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733

BG342, МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН АД, бул. Христо Ботев №1, За: Радост Симеонова, мариана Стойкова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/offer/3/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41325 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на Бензин А95, Евродизел и природен газ - Метан, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива


Срок за получаване на офертите

21/11/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

“Доставка на Бензин А95, Евродизел и природен газ - Метан, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен". Поръчката е обособена в две позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на Бензин А95 и Евродизел” и Обособена позиция 2: „Доставка на природен газ – Метан”. Обща прогнозна стойност на поръчката 41 325,00 лева (четирдесет и една хиляди триста двадесет и пет лева) без включен ДДС за двете обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на Бензин А95 и Евродизел” – 39 981,00 лв. без ДДС; Обособена позиция 2: „Доставка на природен газ – Метан” – 1 344,00 лв. без ДДС. Прогнозно количество за 12 /дванадесет/ месеца на поръчката: Обособена позиция 1:1.БЕНЗИН А95 - 7990 л.;2.ЕВРОДИЗЕЛ - 13170 л. и за Обособена позиция 2:1. ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН - 1105 кг. От датата на публикуване на настоящата информация, пълен достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на документи се предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://zop.mbal.sliven.net/offer/3/ Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, 8800, б,л. "Христо Ботев" № 1 на 22.11.2019 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/11/2019  (дд/мм/гггг)