Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5619

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: старши лейтенант Тодор Русев Йорданов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618852, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nvu.bg/node/2369.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в две обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125110, 30125120

Описание:

Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини


Срок за получаване на офертите

20/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +”

Друга информация

Офертата се подава в регистратурата за некласифицирана информация запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху нея се изписва: НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търнов и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в две обособени позиции”, с посочване на наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и данните се записват във входящ регистър, за което се издава документ. Договорите за периодична доставка ще се сключат в резултат на провеждането на настоящата обществена поръчка и ще бъдат със срок на действие от 24 месеца от датата на тяхното подписване. В случай, че стойностния лимит бъде изчерпан преди изтичане на този срок, договорите се прекратяват след писмено уведомление изготвено от възложителя. За изпълнение на доставките от поръчката, Възложителят , периодично и според своите нужди, ще подготвя и изпраща заявки към определения Изпълнител. Офертата трябва да съдържа: 1. Заявление за участие – образец № 1; 2. Представяне на участника по образец № 2, съдържащо данни за лицето, което прави предложението, деклариране на заявените обстоятелства; 3. Техническо предложение по обособена позиция - по образец № 3; 4. Ценово предложение по обособена позиция - по образец № 4, като си представя нотариално заверено пълномощно за лицето, което подписва офертата, когато офертата (или някой документ от нея) е подписана от упълномощен представител. Пълномощното да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата (ако е приложимо); 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението).(ако е приложимо) Тонер касетите по позиция № 1 трябва да бъдат 100% съвместими и да отговарят на следните условия: да са нови, неупотребявани и нерециклирани, да отговарят на всички технически и екологични показатели; да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители; опаковките на тонер касетите да бъдат оригинални, да носят логото на производителя, с ненарушена цялост и снабдени със стикери гарантиращи произхода им и информация за тяхната дата на производство и срок на годност. Тонер касетите по позиция № 2 трябва да отговарят на следните условия: да бъдат оригинални, неупотребявани и нерециклирани (оригинални, са тези консумативи, които са произведени от производителя на съответната марка техника, в оригинална опаковка с ненарушена цялост). Не се допуска заместване със съвместими консумативи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи доставка на тонер касети, които не са предвидени в техническата спецификация по единичните цени от официалния каталог на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което не се надхвърля общата стойност на договора. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2019  (дд/мм/гггг)