Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

33-00-163

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

BG411, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов № 2, За: Христина Хаджиева, България 1113, София, Тел.: 00359 896451292, E-mail: hristina.hadzhieva@mfa.bg, Факс: 00359 29483078

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mfa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mfa.bg/bg/zop/byoffer/7244.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

19500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на релефни гербове и доставка на пилони за знамена за нуждите на МВнР и ЗП“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 –Изработка и доставка на релефни гербове за нуждите на ЦУ на МВнР, с прогнозна стойност до 11500лв. без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35821100

Описание:

Пилони за знамена


Срок за получаване на офертите

18/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерият за възлагане е „най-ниска цена“. При подписване на договора определеният изпълнител следва да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3 % три процента от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за плащане и за освобождаване на гаранцията се съдържат в предмета на договора. Срокът за изпълнение на доставка на артикулите е до 15 (петнадесет) работни дни от подаване на заявка от възложителя. Мястото на изпълнение на доставките – гр. София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, Министерство ва външните работи -ЦУ.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2019  (дд/мм/гггг)