Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-39-235

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Светомир Иванов, България 1092, София, Тел.: 02 9220673, E-mail: s.iv.ivanov@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pp.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-082.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на климатизатори в сгради на Министерство на отбраната, разположени в гр. София“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици


Срок за получаване на офертите

18/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за подаване на оферти се удължава с три дни на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2019  (дд/мм/гггг)