Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-374

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Климент Охридски № 8, За: Гинка Петрова - юрисконсулт в отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9652076, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/289.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69123.47 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ- София» Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30192100, 30195700, 30141200, 30192920, 30197300, 30193700, 30197100, 30199000, 30195600, 30195910, 30197630, 30197620, 30192700

Описание:

Принадлежности за офиса
Гуми за триене
Набори за почистване на табл? или принадлежности
Настолни калкулатори
Коригираща течност
Приспособления за отваряне на писма, телбод машинки и перфоратори
Кутия за папки с документи
Телчета за телбод, карфици, кабърчета
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Табла за обявления или принадлежности
Бели дъски
Хартия за печатане
Хартия за писане
Книжарски стоки


Срок за получаване на офертите

18/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ - София. Отварянето на офертите и по двете обособени позиции ще се извърши на 26.11.2019 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, Учебен блок 1, Заседателна зала на Академични съвет, етаж.2.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2019  (дд/мм/гггг)