Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 52-250

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905

BG411, Министерство на земеделието, храните и горите, бул. Христо Ботев № 55, За: Борислав Динов, България 1040, София, Тел.: 02 98511346, E-mail: opop@mzh.government.bg, Факс: 02 9813422

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhA0GycVTWvCQ%3d.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МЗХГ-ЦА“ по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка Злополука на местата в МПС, собственост на МЗХГ-ЦА“; Обособена позиция № 2 „Застраховка „КАСКО“ на МПС, собственост на МЗХГ-ЦА“; Обособена позиция № 3 „Застраховане на недвижимите имоти публична и частна държавна собственост предоставени за управление на МЗХГ, както и на информационно-комуникационно оборудване, намиращо се в сградата на бул. „Хр. Ботев“ № 55 и административните помещения на ул. „Лавеле“ № 16, гр. София, собственост на МЗХГ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

15/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Министерството на земеделието, храните и горите предоставя безплатен достъп по електронен път до образци на документи за настоящата обществена поръчка, които може да намерите на интернет адреса на възложителя, профил на упувача: https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhA0GycVTWvCQ%3d Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 18.11.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. При подписване на договора се представят: 1. Гаранция за изпълнение – 5 % от максимално допустимата стойност на договора по съответната обособена позиция без включен ДДС, представена във формата съгласно чл. 111, ал. 1, ал.2, ал.5 и ал. 7 от ЗОП. Сметката на МЗХГ е: BG 08 BNBG 9661 3300 1500 02, BIG – BNBGBGSD; БНБ – ЦУ;. 2. Документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП. 3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2019  (дд/мм/гггг)