Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5515

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: старши лейтенант Тодор Русев Йорданов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618852, E-mail: op@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nvu.bg/node/2365.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +”, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199000, 30192000, 30193000, 39263000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Принадлежности за офиса
Органайзери и принадлежности
Офис принадлежности


Срок за получаване на офертите

18/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +”

Друга информация

Офертата се подава в регистратурата за некласифицирана информация запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху нея се изписва: НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76. за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +”, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.“, с посочване на наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Договорът за периодична доставка на стоките ще се сключи в резултат на провеждането на настоящата обществена поръчка и ще бъде със срок на действие от 12 календарни месеца от датата на неговото подписване. В случай, че стойностния лимит бъде изчерпан преди изтичане на този срок, договорът се прекратява след писмено уведомление от страна на възложителя до изпълнителя. За изпълнение на доставките от поръчката, Възложителят , периодично и според своите нужди, ще подготвя и изпраща заявки към определения Изпълнител. Офертата трябва да съдържа: 1. Заявление за участие – образец № 1 2. Представяне на участника и декларации по образец № 2, съдържащо данни за лицето, което прави предложението, деклариране на заявените обстоятелства 3. Техническо предложение - по образец № 3 4. Ценово предложение - по образец № 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; (ако е приложимо) 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението).(ако е приложимо) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи доставка на канцеларски материали, които не са предвидени в техническата спецификация по единичните цени от официалния каталог на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което не се надхвърля общата стойност на договора. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удължи срока на действие на договора до шест месеца, при следните условия, предвидени едновременно: 1. До изтичане на срока на договора остава не повече от един месец. 2. Възложителят е обявил обществена поръчка със същия предмет. 3. Удължаването на срока не променя стойността на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2019  (дд/мм/гггг)