Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5514

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: старши лейтенант Тодор Русев Йорданов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618852, E-mail: op@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nvu.bg/node/2364.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в две обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199000, 30192000, 30193000, 39263000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Принадлежности за офиса
Органайзери и принадлежности
Офис принадлежности


Срок за получаване на офертите

18/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +”

Друга информация

Офертата се подава в регистратурата за некласифицирана информация запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху нея се изписва: НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76. за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в две обособени позиции”, с посочване на наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Договорите за периодична доставка на стоките по двете обособени позиции, които ще се сключат в резултат на провеждането на настоящата обществена поръчка, ще бъдат със срок на действие от 12 календарни месеца от датата на тяхното подписване. В случай, че стойностния лимит бъде изчерпан преди изтичане на този срок, договорите се прекратяват след писмено уведомление от страна на възложителя до изпълнителя. За изпълнение на доставките по двете обособени позиции от поръчката, Възложителят , периодично и според своите нужди, ще подготвя и изпраща заявки към определения Изпълнител. Офертата трябва да съдържа: 1. Заявление за участие – образец № 1 2. Представяне на участника и декларации по образец № 2, съдържащо данни за лицето, което прави предложението, деклариране на заявените обстоятелства 3. Техническо предложение по обособена позиция - по образец № 3 4. Ценово предложение по обособена позиция - по образец № 4 Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; (ако е приложимо) 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението).(ако е приложимо) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи доставка на канцеларски материали, които не са предвидени в техническата спецификация по единичните цени от официалния каталог на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което не се надхвърля общата стойност на договора. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удължи срока на действие на договора до шест месеца, при следните условия, предвидени едновременно: 1. До изтичане на срока на договора остава не повече от един месец. 2. Възложителят е обявил обществена поръчка със същия предмет. 3. Удължаването на срока не променя стойността на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2019  (дд/мм/гггг)