Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

164

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 117519043

BG323, СУ Св. Паисий Хилендарски, град Сливо поле, булевард България № 15, За: Мария Франческова Мирева, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2287, E-mail: sou_slivopole@abv.bg, Факс: 08131 2287

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-slivopole.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-slivopole.org/op_13.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

44824.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предвижда се доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле. Доставките на хранителните продукти се извършват за срок календарната 2020 година, след сключване на договори за доставка с определения изпълнител за всяка обособена позиция. Необходимите хранителни продукти, обединени в отделни обособени позиции, са: І. Зърнени храни и храни на зърнена основа (група "е" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед (група "м" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІІІ. Риба, рибни продукти и други морски храни (група "в" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІV. Месо и месни продукти (група "б" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); V. Мляко и млечни продукти (група "а" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VI. Яйца и яйчни продукти (група "г" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VII. Масла и мазнини (група "д" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VІII. Плодове и производни (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); IX. Зеленчуци и производни (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); Х. Картофи и кореноплодни (група "ж" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XI. Подправки (група "н" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XII. Други храни (група "с" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XIII. Варива (група "з" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15131000, 15240000, 15431000, 15800000, 15851100, 15851210, 15870000, 15890000, 15897000, 15830000, 15833000, 15842000, 15842400

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба
Маргарин и други подобни хранителни мазнини
Различни хранителни продукти
Тестени храни, неварени
Обработени тестени храни
Хранителни подправки и сосове
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Захар и свързани с нея продукти
Захарни изделия
Шоколадови и захарни изделия
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп


Срок за получаване на офертите

11/11/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

До крайния срок – 05.11.2019 година, 16:00 часа, не са подадени изискуемият брой оферти по всички обособени позиции. Дата и час на отваряне на офертите: 12.11.2019 г. от 13:00 часа. Срок на валидност на офертите: 09.01.2020 г., 16:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2019  (дд/мм/гггг)