Версия за печат

BG-Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-7748

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 815123415

BG311, Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД, ул.Широка 18, За: Снежана Бадева, България 3700, Видин, Тел.: 094 601071, E-mail: snejana.badeva@vik-vidin.com, Факс: 094 601071

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-vidin.com/?p=9909.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на водомери

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38421100

Описание:

Водомери


Срок за получаване на офертите

11/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предмет на настоящата обществена поръчка е периодичната месечна доставка на водомери .Участниците трябва да представят оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП , ППЗОП и Възложителя. Възложителят удължава срока за подаване на оферти. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97 , ал. 3 от ППЗОП на 12 .11.2019 г. от 10 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2019  (дд/мм/гггг)