Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис І №2, За: Димитрина Маринова, България 9700, Смядово, Тел.: 0359 53512130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1603.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

23272.51 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на учебници, учебни и спортни пособия по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на обучителни и учебни материали за нуждите на ЦОП в гр. Смядово“. Обособена позиция №2 „Доставка на учебна литература, учебни помагала, и спортни пособия за нуждите на ДГ „Маргаритка“ гр. Смядово“. Обособена позиция №3 „Доставка на учебници учебни помагала и литература, за ученици и родители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22112000, 22472000

Описание:

Училищни учебници
Образователни учебници


Срок за получаване на офертите

07/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички".финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032 -С01 по ОП РЧР и с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР по процедура BG05M2OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 08.11.2019 г. в 10:00 ч. в заседателната зала в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл."Княз Борис I" № 2. Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2.Административни сведения /Образец №2/; 3.При участници обединения - копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 8. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 9. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/; 10. Списък - декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години – Образец № 11. 11. Техническо предложение / Образец №9/ - представя се за всяка обособена позиция поотделно; 12. Ценово предложение/ Образец № 10-1,Образец № 10-2,Образец №10-3/- представя се за всяка обособена позиция поотделно; Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Смядово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2019  (дд/мм/гггг)