BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - специалист ППОП, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182 2286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационния сезон 2019 г. – 2020 г. Предметът на поръчката включва: предоставяне на услуги по снегопочистване (патрулно - непрекъснато по време на снеговалежа и периодично - през определен интервал от време) на общинските пътища и илици до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно – ледени пластове; предоставяне на услуги по обезопасяване на общинските пътища и улици срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и/или химични вещества;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

14/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание на обществената поръчка. Основни характеристики. Прогнозната дължина в км. за еднократно зимно поддържане във всички населени места на общината е, както следва: - Снегопочистване на общинска /четвъртокласна/ пътна мрежа в едната посока на платното – 31,400 км.; - Снегопочистване на улична мрежа в едната посока на уличното платно – 25,600 км.; - Обезопасяването срещу хлъзгане на общинска /четвъртокласна/ пътна мрежа в едната посока на платното – 31,400 км.; - Обезопасяването срещу хлъзгане на улична мрежа в едната посока на уличното платно – 15,000 км.; Дължината за еднократно зимно поддържане във всяко от населените места на общината е посочена в Техническата спецификация. Дейностите, предмет на изпълнение на поръчката включват: предоставяне на услуги по снегопочистване (патрулно - непрекъснато по време на снеговалежа и периодично - през определен интервал от време) на общинските пътища и улици до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно – ледени пластове; предоставяне на услуги по обезопасяване на общинските пътища и улици срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и/или химични вещества; Снегопочистването и обезопасяването срещу хлъзгане се извършва в двете платна на общинските пътища и улиците. Срок на валидност на офертата. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите от Възложителя. Условия и начин на плащане. Финансиране. Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява с целеви средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на Община Мирково. Критерий за възлагане. Икономически най-изгодната оферта за участие в настоящата поръчка ще бъде определена въз основа на критерий за възлагане „Най-ниска цена”. За настоящата обществена поръчка, критерият за възлагане „най-ниска цена” представлява най-ниската обща цена в лева, без ДДС, формирана като сума от единичната цена за снегопочистване и единичната цена за обезопасяване срещу хлъзгане. Предложените единични цени се предлагат без ДДС и включват всички необходими разходи за осъществяване на възложеното, в едно с разходи за материали, консумативи, транспорт, труд, както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат при или по повод на осъществяване на обществената поръчка. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена, формирана като сума от единичната цена за снегопочистване и единичната цена за обезопасяване срещу хлъзгане. Забележка: Предлаганата цена по всеки елемент на зимното поддържане не може да бъде по-висока от следните стойности: - Цена за 1 (един) км снегопочистване в едната посока на платното – 11,00 (единадесет) лева без ДДС; - Цена за 1 (един) км. обезопасяване срещу хлъзгане в едната посока на платното — 25,00 (двадесет и пет) лева без ДДС; Условия за участие. Изисквания към участниците. Условията за участие и изискванията към участниците са подробно разписани в Документацията за участие. Критерии за подбор на участниците и документи за доказване Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност – няма изискване. Икономическо и финансово състояние – няма изискване. Технически и професионални способности. Участникът следва да разполага с необходимата техника, техническо оборудване, механизация – собствена или наета за изпълнение предмета на обществената поръчка, минимума, на която е: - Снегорини - 5 броя; - Песъкари - 3 броя; - Товарачни машини - 2 бр.; Забележка: Възложителя ще приеме използването на комбинирани машини (напр. снегорин/песъкар) за изпълнение на поръчката, но същото следва да бъде описано в офертата. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 15.11.2019 г. Час: 10:00 часа Място на отваряне на офертите: с. Мирково, п.к. 2086, ул. Александър Стамболийски №35, Конферентна зала №2

Дата на изпращане на настоящата информация

04/11/2019  (дд/мм/гггг)