Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-276

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект на обществената поръчка е „предоставянето на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В обхвата на поръчката са включени дейности по осигуряване на транспортни услуги – извозване и депониране по приложимия законов ред на отпадък „утайка“ – по вид съгласно код 19 08 05 съгласно Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3, буква "б" от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, представляващ отпадък от дейността на пречиствателните станции за отпадъчни води, функциониращи в рамките на оперативната дейност на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград от пречистване на отпадъчни води от населени места. Такива функционират за населените места: гр. Разлог, гр. Банско, гр. Благоевград. С настоящата поръчка се предвижда да се осигури правоспособно лице-изпълнител, което да осигури при конкретно възлагане извозване и транспортиране на натрупаната утайка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90513700

Описание:

Услуги по транспортиране на утайки


Срок за получаване на офертите

12/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 13.11.2019г. от 11:00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр. Благоевград, ул.Антон Чехов №3

Дата на изпращане на настоящата информация

30/10/2019  (дд/мм/гггг)