Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 1303

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Иво Владимиров, България 1606, София, Тел.: 02 9223423, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

102452 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на покривно покритие

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261900

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви


Срок за получаване на офертите

12/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оглед на обектите с предварителна заявка до в.ф. 22 280 – Корен или на тел. 0888 299 823 Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в поръчката за присъствие на заседанието на комисията при отваряне на офертите, следва до 17:30 часа на 12.11.2019 г. да представите на факс 02 9223413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената поръчка, на която желаете да присъствате.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/10/2019  (дд/мм/гггг)