BG-Раковски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000459306

BG421, Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий - 1908 - гр. Раковски, пл. България № 2, За: Полина Рекина - Председател, България 4150, Раковски, Тел.: 00359 31512141, E-mail: nchkirilimetodii@gmail.com, Факс: 00359 31512141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nchkirilimetodii.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nchkirilimetodii.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54553.71 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


Срок за получаване на офертите

06/11/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Поръчката се финансира с финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ (Програма за развитие на селските райони) по Договор № 16/07/2/0/00688 от 04.12.2017 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: http://www.nchkirilimetodii.com/ Дата и час на отваряне на офертите: 07.11.2019 г., 15,30 часа Място на отваряне на офертите: град Раковски 4150, пл. "България" № 2, Сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“

Дата на изпращане на настоящата информация

30/10/2019  (дд/мм/гггг)