Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-50

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201568

BG314, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН, Княз Александър Батенберг I №7, За: доц. д-р Пенка Стефанова, д.м. ;Венелина Петкова-Христова;, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882511; 064 882572, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2008.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

20850 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчката е: „Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК-Плевен”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

11/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ОТВАРЯНЕТО И РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.97, АЛ.3 ОТ ППЗОП .

Дата на изпращане на настоящата информация

30/10/2019  (дд/мм/гггг)