Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-347

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Св. Климент Охридски № 8, За: Гинка Петрова - юрисконсулт в отдел Обществени поръчка, България 1000, София, Тел.: 02 8652076, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/280.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45525 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на ТУ - София.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло


Срок за получаване на офертите

11/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8, Технически университет - София, учебен блок № 1, етаж 3, каб. 1317 - деловодство. Офертите ще се отворят на 18.11.2019 г. в 10-00 часа на адрес: гр. София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8, Технически университет - София, учебен блок № 1, етаж 2, Заседателната зала на Академичния съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2019  (дд/мм/гггг)