Версия за печат

BG-Никопол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол, ул. „Васил Левски” № 27, За: инж. Андриян Ангелов, България 5940, Никопол, Тел.: 06541-2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541-3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191028PDzG11833207.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Никопол за срок от 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

11/11/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяко заявление за участие се изготвя по приложения в документацията Образец № 1 и към него се прилагат: 1. Декларация чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2. 2. Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец № 3. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение – Образец № 4. 4. Ценово предложение - Образец № 5, 5. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата в свободен текст. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуването на обявата на следния линк:http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191028PDzG11833207 Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул.„Васил Левски” № 27 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2019  (дд/мм/гггг)