Версия за печат

BG-гр.Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050052

BG324, Териториално поделение Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, ул.Осми март №3, За: Антонета Тонева-юрисконсулт, България 7300, гр.Кубрат, Тел.: 0885 961039, E-mail: seslav@scdp.bg, Факс: 0848 75186

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/15979.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

29500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат” съгласно приложена техничeската спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


Срок за получаване на офертите

06/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп по електронен път до документацията - на интернет адрес:https://www.scdp.bg/procedures/ Постъпилите оферти ще се отворят на 07.11.2019 г. от 10,30 часа в административната сграда на териториалното поделение.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2019  (дд/мм/гггг)