Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СЗДП 2312-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев 2, ет. 3, За: Иванка Пехливанова, Петрана Петрова, Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 092-620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092-620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191028dKMJ11811596.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП. Кратко описание: „Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер „Ривал” , включващо: - Актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули, внедрен в „Северозападно държавно предприятие“ ДП; - Оказване на системна помощ при месечното и тримесечно приключване, запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на счетоводната информация от различните прилежащи модули в системата чрез технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; - Периодично обновяване на счетоводния софтуер, в следствие на изменения в законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка или при заявка от СЗДП ДП в рамките на абонаментната поддръжка; - Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули; - Техническа поддръжка на продукта и на системата за управление на базата данни, в това число и отстраняване на възникнали грешки и недостатъци от програмен характер; - Диагностика на възникнали проблеми и системна помощ за отстраняването им; - Оказване на помощ при отстраняване на проблемни ситуации качествено и в срок; - Архивиране на базата данни; за срок от 12 месеца, считано от 01.12.2019г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72266000, 72267000

Описание:

Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти
Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


Срок за получаване на офертите

07/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Декларация в свободен текст, с която да декларират, че притежават надеждна оторизация да поддържа, работи и обновява програмата „Ривал”, и прилежащите модули, издаден от авторите и/или производител на продукта. 2. Заявление за участие – Образец №1; 3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец №2; 4. Техническо предложение – Образец №3; 5. Ценово предложение – Образец №4; Офертите се подават в деловодството на ЦУ на СЗДП ДП гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до 07.11.2019г. включително. Офертите ще се отварят на 08.11.2019г. от 10:00 часа в административната сграда на ЦУ на СЗДП, гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2019  (дд/мм/гггг)