Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-12-10-21

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office@nps.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nps.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nps.bg/co-2019-0010/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Периодични доставки на автомобилни гуми за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34350000

Описание:

Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация


Срок за получаване на офертите

04/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, в раздел "Профил на купувача", в електронната преписка на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2019  (дд/мм/гггг)