Версия за печат

BG-село Невестино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261541

BG415, община Невестино, ул Владимир Поптомов №17, За: Мая Арсова, България 2595, село Невестино, Тел.: 07915-2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 07915-2230

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 1 /един/ брой специализиран автомобил автовишка за нуждите на Община Невестино

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34137000

Описание:

Превозни средства втора употреба, използвани за превоз на стоки


Срок за получаване на офертите

04/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до всички документи, съставляващи в тяхната съвкупност документацията за провеждане на настоящата процедура, посредством публикуването им на поддържания от него „Профил на купувача“ , считано то датата на публикуване на Информация в Регистъра на обществените поръчки. Срок и начин на подаване на офертата: Офертите на участниците ще се приемат в сградата на община Невестино, с адрес: село Невестино, п.к. 2595, община Невестино, ул. „Владимир Поптомов“№17, област Кюстендил, деловодство, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа на датата, посочена в обявата. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока на подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата на адреса и в срока определен от него. Отваряне на офертите: Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, а именно: отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в процедурата

Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2019  (дд/мм/гггг)